شرکت داده کاوان ایرسا

پیشگام و توسعه دهنده

 فناوری و تکنولوژی‌های نو

تجارت

شهر ایرسا

زیست بوم

 با یاری ایزد منان و به نام ایران، شرکت داده‌کاوان ایرسا، در راستای مأموریت و چشم‌انداز خود، با تکیه بر دانش کارشناسان ایرانـی، مشـتری مـداری را سـرلوحه‌ی همه‌ی تکاپوهای خـود قـرار داده اسـت تـا بـا تولید علـم و ایجـاد تجربه‌ی نو سـبک زندگـی دیجیتـال، محیط مشـارکتی درون سـازمانی و رضایـت مشـتریان را سـرمایه‌ی بزرگ به‌دست آورده‌ی خـود، بدانـد. صداقـت و سـلامتی فکـری و عملـی، سـرلوحه‌ی تمامـی اقدامـات صـورت گرفتـه در گـذران شـبانه روزی ماسـت و اعتماد مشـتریان سـازمانی و عمومی، گویای این مسـأله است.
اهداف بلندمان را با تلاشـی همیشگی دنبـال مـی‌کنیـم تـا همـراه هممیهنان‌مان در راه ارتقای سـطح علمی کشور در زمینه‌ی دانش‌های نویـن، درآمدزایـی از آن و در نهایت جایگزینـی ایـن سـبک نو، پیشـگام و الگویـی موفـق باشـیم. فراهـم‌سـازی بسـتری مناسـب در ایـن زمینه را وظیفـه‌ی خـود و دعوت مشـتریان را به این دوره‌ی نو، افتخـار خود می‌دانیم.

ایرسا نامی به نیکی ایران

 

Our Group

Our BRAND

Our license