مجموعه مهندسین مشاور سیب

درباره ما

 

ایرسا کمپانی

بستری متفاوت برای ارتقاء  کسب کار ها 

به پهناوری ایران برزگمان

ایرسا بی تی سی

دید گاهی نوین در عرصه مالی

اولین مجری پلتفرم نسل سوم وب در ایران

دپارتمان ها های مرتبط با کسب و کار ها

شخصیت بخشی

شــخصیت ســازمانی شــرکت هــا بــا زندگــی تمامــی افــراد جامعــه امــروزی گــره خــورده اســت. کســب و کارهــای بــزرگ و کوچــک و حتــی شخانگــی، گســترش زیــادی داشــته و بــا یکدیگــر بــه رقابــت مــی پردازنــد. ســود حاصــل از ایــن کســب و کارهــا، بــه عوامــل متعــددی بســتگی دارد.

تبلیغات و بازاریابی

جلــب مخاطــب در گــرو داشــتن تبلیغــات و بازاریابــی جهتمنــد اســت. تبلیغــات و بازاریابــی مؤثــر، کلیــد موفقیــت تجــاری کســب و کار شماســت. شــناخت مخاطــب و تعییــن شــیوه درســت تبلیغــات، ســرمایه گــذاری بــرروی مشــتریان قدیمــی و کســب مشــتریان جدیــد، پشــتیبانی خدمــات و حفــظ رضایــت مشــتریان از اقداماتــی اســت کــه در بازاریابــی یــک محصــول بایــد در نظــر گرفتــه شــود.

تحقیقات و توسعه

هـر سـازمان بخشـی از یـک صنعـت مـی باشـد و میتـوان بـه وضـوح در صنایـع پیشـرو، توســعه لحظــه ای تکنولــوژی و ارائــه محصــوالت و خدمــات نویــن را مشــاهده کــرد. محصــوالت و خدمــات نوآورانــه بــا ایــده هــای جدیــد ، محصــولات و خدمــات قبلـی سـازمان هـا را از دور خـارج میکنـد.

ایرسا برندینگ

 

بسته بندی و عرضه کلا و خدمات

برندینگ

آموزش در آکادمی

آنالیز مخاطبان

شبکه‌های اجتماعی و تولید محتوا

توسعه وب

ایمیل مارکتینگ

بهینه‌سازی سئو

ایرسا بی تی سی

ایرسا پاویون

ایرسا معماری(METAVERSE)